Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach kontaktu mailowego lub telefonicznego jest Solers Group Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Encyklopedycznej 16b/5, 01-990 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000742662, NIP: 1182177962, kapitał zakładowy: 50.000 PLN (zwany dalej: „Administrator”).

KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem:

 • mailowo, na adres: info@leparadox.pl
 • pisemnie, na adres: ul. Encyklopedyczna 16b/5, 01-990 Warszawa.

CELE I ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z możliwym kontaktem mailowym lub telefonicznym serwis może gromadzić Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu e-mail, numeru telefonu oraz innych danych niezbędnych do odpowiedzi na Państwa zapytania. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji wymienionego celu, choć o kontakcie z z Le Paradox decydują Państwo dobrowolnie. Brak przekazania ww. danych może spowodować niemożność realizacji usługi przez serwis lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie z którym się Państwo zwracają.

Podane dane osobowe służą do udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania i zapewnienie realizacji usługi świadczonej przez administratora danych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub osoby trzeciej, m.in. wykonania działań kontaktowych w stosunku do klienta lub potencjalnego klienta, a także ustalenia, dochodzenia czy obrony roszczeń – zależnie od zakresu kontaktu.

Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b i f – RODO

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zgromadzone w związku z kontaktem mailowym lub telefonicznym przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji Państwa zapytania, z którym zwrócili się Państwo do Administratora. W przypadku realizacji umowy zawartej z serwisem, dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania takiej umowy. W przypadku istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, mogących powstać w związku ze świadczoną usługą.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji umowy lub w związku z zamiarem jej zawarcia, jak również przy realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu prawnego Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne, pocztowe lub kurierskie, kadrowe, księgowe oraz inne, niezbędne przy realizacji ww. celów.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora, na zasadach określonych przepisami prawnymi, w szczególności RODO, ma prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w zakresie, w którym dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych;
 • niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

W przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Państwa dane osobowe gromadzone są celu poprawy jakości usług. W trakcie korzystania z usługi możemy wymagać od Państwa przekazania nam wybranych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres email i preferencje w zakresie produktów. Wymagane informacje będą przez nas przechowywane i wykorzystywane zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

PLIKI TYPU „COOKIE”

„Cookies” to pliki zawierające dane, które są powszechnie stosowane jako anonimowe, niepowtarzalne identyfikatory. Wysyłane są do Państwa przeglądarki z odwiedzanych stron i przechowywane są w wewnętrznej pamięci Państwa urządzenia.

Przysługuje Państwu prawo do akceptacji lub odmowy wykorzystania takich plików oraz powiadomienia, gdy plik typu „cookie” wysyłany jest na Państwa urządzenie. Jeśli nie zaakceptują Państwo plików typu „cookie”, mogą nie uzyskać Państwo dostępu do części serwisu.

USŁUGODAWCY

Możemy nawiązywać współpracę z zewnętrznymi spółkami lub osobami w następujących celach:

 • Usprawnienie naszej Usługi;
 • Świadczenie Usługi w naszym imieniu;
 • Realizacja usług związanych z Usługą;
 • Wsparcie w analizowaniu sposobu, w jaki nasza Usługa jest wykorzystywana.

Informujemy, że wymienione podmioty zewnętrzne mają dostęp do Państwa danych osobowych. Powyższy dostęp ma na celu realizację zadań przypisanych tym podmiotom w naszym imieniu. Mają one jednak obowiązek zachować poufność danych i nie mogą używać ich w żadnym innym celu.

BEZPIECZEŃSTWO

Cenimy zaufanie, jakim nam Państwo obdarzyli, przekazując nam Państwa dane osobowe.Dokładamy wszelkich starań, aby stosować dostępne środki w celu ich zabezpieczenia. Należy przy tym pamiętać, że żaden sposób przekazywania danych przez Internet ani żadna metoda elektronicznego ich przechowywania nie zapewnia pełnego bezpieczna i niezawodności.

ODNOŚNIKI

Usługa może zawierać linki do innych stron. W przypadku kliknięcia w link zewnętrzny, nastąpi przekierowanie na jego stronę. Przypominamy, że powyższe strony zewnętrzne nie są przez nas obsługiwane. Z tego powodu zalecamy, aby zapoznali się Państwo z ich politykami prywatności. Nie mamy wpływu na treść, polityki prywatności czy praktyki związane ze stronami lub usługami podmiotów zewnętrznych i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Nasze usługi nie są kierowane do osób poniżej 13 roku życia. Nie prowadzimy celowego zbierania danych pozwalających na identyfikację dzieci poniżej 13 roku życia.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności może podlegać zmianom. Dlatego zachęcamy do śledzenia niniejszej strony w celu zapoznania się z wprowadzanymi zmianami. Powiadomimy Państwa o wszelkich zmianach poprzez umieszczanie na stronie każdej nowej polityki prywatności. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia na stronie.

KONTAKT

tel. +48 794 334 334
email: info@leparadox.pl